Tag Archives: PMI

Manufacturing PMI นั้นสำคัญไฉน ณ เวลานี้ !

1. PMI คืออะไร ? PMI ย่อมาจาก Purchasing Manager Index คือตัวเลขที่เกิดจากการ survey ผู้ประกอบการเอกชน โดยผู้จัดทำ survey ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลกคือ Markit ขณะที่ของอเมริกาจัดทำโดย ISM 2. Manufacturing PMI คืออะไร? คือการเก็บ PMI ในภาคการผลิต เช่นโรงงานต่าง ๆ ยอดสั่งซ์้อ ภาวะการจ้างงาน ปริมาณการผลิต 3. PMI อ่านค่าอย่างไร? ถ้าเกิน 50 แสดงว่ามีการเติบโต ถ้าต่ำกว่า 50 สะท้อนว่า sentiment ไม่ดี 4. แล้วตอนนี้ Manufacturing PMI เป็นอย่างไร? ของจีนประกาศออกมาเช้านี้ต่ำที่สุดในรอบ 5-6 ปี (ดูรูปที่ 1) เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศในเอเชีย […]